REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przez firmę Interserw Systemy Informatyczne, z siedzibą w Lublinie przy ul. Krajewskiego 22, NIP 7121157520

§1. Definicje

1. Regulamin - niniejszy "Regulamin świadczenia Usług Hostingowych" określający zasady korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.

2. Dokument SLA - dokument "Gwarancja jakości usług (SLA)", który określa m.in. zobowiązania Operatora w zakresie norm jakości Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.

3. Umowa - umowa o świadczenie Usług hostingowych, której integralnymi składnikami są: Regulamin, Dokument SLA, Specyfikacja techniczna usług oraz Cennik usług.

4. Usługi hostingowe - pakiet usług wyspecyfikowany w ofercie Operatora lub w Cenniku usług.

5. Specyfikacja techniczna usług - wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów, które wchodzą w skład pakietu Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz określonego Klienta na podstawie Umowy.

6. Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Regulaminu.

7. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.

8. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług hostingowych Operatora na mocy upoważnienia udzielonego przez Klienta.

9. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Cennik usług - dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Operatora.

11. Opłata abonamentowa - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna lub dwuletnia z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na podstawie Umowy.

12. Okres abonamentowy - okres czasu (miesiąc, kwartał, pół roku, rok lub dwa lata), w którym Operator rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta.

13. Zamówienie - złożone przez Klienta zamówienie na Usługi hostingowe świadczone przez Operatora bez względu na formę, w której zostało dokonane. Zamówieniem jest również zamówienie Usług hostingowych na Okres próbny.

14. Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Operatora przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.

15. Okres próbny - wskazany przez Operatora okres czasu, w którym określone Usługi hostingowe są świadczone na rzecz Klienta bezpłatnie w celu umożliwienia Klientowi przeprowadzenia testów jakości Usług hostingowych.

16. Uruchomienie usług hostingowych - dokonywane przez Operatora udostępnienie w sieci Internet Usług hostingowych, które były przedmiotem Zamówienia.

17. Limit transferu - ustalony przez Operatora i określony w Specyfikacji technicznej usług maksymalny miesięczny limit ruchu na warstwie IP z i do serwera danego Klienta. W skład limitowanego ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Klienta.

18. Dostępność Usług hostingowych - widzialność Usług hostingowych na pierwszym routerze poza siecią Operatora.

19. Dane bilingowe - dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez Operatora Faktury VAT lub Faktury pro forma.

20. Dane kontaktowe - dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.

21. Spam - przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

22. Netykieta - zbiór zasad i dobrych praktyk przyjętych do stosowania przez osoby korzystające z sieci Internet. 23. Panel Klienta – udostępniane przez Operatora narzędzie administracyjne, za pomocą którego Klient może

zarządzać i kontrolować parametry i zakres Usługi hostingowej.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Operator świadczy na rzecz Klienta Usługi hostingowe na zasadach określonych w Umowie, której składnikami są Regulamin, Dokument SLA, Cennik usług oraz Specyfikacja techniczna usług.

2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki stron Umowy.

3. Regulamin obowiązuje Klienta bez względu na formę, w jakiej została zawarta Umowa.

4. Poza Umową, Regulaminem, Cennikiem usług, Specyfikacją techniczną usług oraz Dokumentem SLA Klienta obowiązują również w szczególności: powszechnie obowiązujące akty prawne regulujące świadczenie usług.

§3. Zamówienie

1. Operator świadczy Usługi hostingowe wyszczególnione w ofercie Operatora oraz w Cenniku usług.

2. Operator dokonuje Uruchomienia usług hostingowych po otrzymaniu Zamówienia, które zawiera co najmniej: jednoznaczne wskazanie zamawianego pakietu Usług hostingowych, Dane bilingowe oraz Dane kontaktowe. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem Zamówienie zawiera również oświadczenie Klienta będącego Konsumentem o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usług hostingowych przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

3. Operator zastrzega sobie prawo do Uruchomienia usług hostingowych lub do wpisania domen Klienta do serwerów DNS dopiero po uiszczeniu Opłaty abonamentowej przez Klienta. Postanowienia ust. 3 nie stosuje się do umów zawieranych z Konsumentami.

4. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się, że się zgadza oraz, że zobowiązuje się stosować do postanowień zawartych w Regulaminie, Dokumencie SLA, Specyfikacji technicznej usług i Cenniku usług.

5. Składając Zamówienie, Klient będący Konsumentem oświadcza nadto, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług hostingowych przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Tym samym Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. Zamówienie może zostać złożone w każdej formie, która została wskazana przez Operatora w materiałach informacyjnych lub w ofercie Operatora. W szczególności Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej oraz za pośrednictwem: faksu, poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w serwisie internetowym za pośrednictwem którego Operator oferuje Usługi hostingowe.

7. Uruchomienie usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta, które zostały wskazane w Zamówieniu, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.

8. Operator może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym:

a. występowania opóźnienia we wnoszeniu Opłat abonamentowych przez Klienta,

b. nieterminowego dokonywania przez Klienta Opłat abonamentowych w przeszłości,

c. zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które są niepożądane przez

Operatora lub których publikowanie może powodować ryzyko odpowiedzialności cywilnej lub karnej,

d. zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które mogą szkodzić opinii o Operatorze lub jakości usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Klientów.

§4. Zawarcie Umowy

1. Operator świadczy Usługi hostingowe na podstawie Umowy zawartej z Klientem.

2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w innej formie. W szczególności Umowa może zostać zawarta przez Uruchomienie usług hostingowych, które nastąpiło po otrzymaniu Zamówienia przez Operatora.

3. Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania albo w chwili Uruchomienia usług hostingowych - w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

4. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami Umowa zostaje zawarta w jednym z następujących trybów:

a.przez przystąpienie przez Operatora do świadczenia usług hostingowych po złożeniu przez Klienta będącego Konsumentem Zamówienia w trybie określonym w § 3 oraz potwierdzeniu przez Operatora, w formie pisemnej bądź za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jego otrzymania,

b.przez zawarcie umowy w formie pisemnej.

5. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana w Okresach abonamentowych wskazanych w Cenniku usług, chyba że w treści Umowy wskazano inaczej.

6. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem faktury VAT lub faktury pro forma przez Operatora, która obejmuje Opłatę abonamentową za pierwszy Okres abonamentowy, w wysokości zgodnej z Cennikiem usług.

§5. Prawa i obowiązki stron Umowy

 1. Mocą zawartej Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług hostingowych zakupionych przez Klienta, a Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych. Ponadto Operator oraz Klient zobowiązują się do wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, które zostały określone w Umowie, Regulaminie, Specyfikacji technicznej usług, Cenniku usług oraz w Dokumencie SLA.

2. Zawierając Umowę Klient, zobowiązuje się do:

a. podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,

b. korzystania z Usług hostingowych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz w Regulaminie oraz przy przestrzeganiu: powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz zasad Netykiety,

c. korzystania z Usług hostingowych w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich),

d. niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Klientów lub Użytkowników,

e. współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań Użytkowników, którym Klient udostępnia Usługi hostingowe, a w szczególności do ujawnienia na wezwanie właściwych organów władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację określonego Użytkownika,

f. informowania Operatora o wszelkich zmianach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy,

g. nie podejmowania działań na szkodę innych Klientów oraz Użytkowników,

h. powstrzymania się od wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, a w szczególności:

 stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne,

 serwisów o treści erotycznej oraz "warezowej" (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie),

 propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,

 upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,

 upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,

 zawierających treści obsceniczne lub wulgarne,

 nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć,

 narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;

 propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną,

 godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

 naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,

 promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu,

 spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa Hostingowa,

 odnośników (linków) do plików i stron zawierających wyżej wskazane treści,

h. powstrzymania się od umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy, które nie są utrzymywane przez Operatora,

i. powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów, Użytkowników lub osób trzecich,

j. niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest:

 korzystanie z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty e-mail,

 korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej,

 wysyłanie korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym przypadku są wszelkie listy pocztowe (dyskusyjne) na które można się zapisać oraz wypisać podając swój adres na stronie WWW (oprogramowanie do tworzenia tego typu list udostępniane jest przez Usługodawcę),

 wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę

k. nie rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) Spamu reklamującego serwisy internetowe działające na serwerach Operatora lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach Operatora - w tym nie rozsyłania Spamu o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich,

 l. powiadomienia Operatora z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze zainstalowania przez Klienta lub Użytkownika komponentów, których działanie może powodować transfer przekraczający 100 GB na dobę,

m. bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Operatora do Regulaminu oraz do Dokumentu SLA,

n. terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania Usług hostingowych udostępnianych przez Operatora. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usług hostingowych przez Użytkowników,

4. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Klienta, Użytkownika z Usług hostingowych w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo przekazać Dane kontaktowe Klienta właściwym organom władzy publicznej.

5. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub Użytkownika związanej z nimi działalności, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług hostingowych. W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

6. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub Użytkownika związanej z nimi działalności, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług hostingowych. W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Klienta lub Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§6. Opłaty abonamentowe

1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Operatora z tytułu świadczenia Usług hostingowych na rzecz Klienta jest Opłata abonamentowa. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu złożenia Zamówienia.

2. Opłata abonamentowa jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z Usług hostingowych określonych w Specyfikacji technicznej usług. Opłata abonamentowa nie obejmuje w szczególności: kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do sieci Internet, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług hostingowych, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron www lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta lub u Użytkownika.

3. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry.

4. Klient może zmienić czas trwania Okresu abonamentowego pod warunkiem przekazania Operatorowi dyspozycji w tym zakresie przed końcem trwającego Okresu abonamentowego. Zmiana czasu trwania Okresu abonamentowego następuje wraz z początkiem nowego Okresu abonamentowego.

5. Klient dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury VAT lub faktury pro-forma. Faktura VAT albo faktura pro-forma jest doręczana za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej.

6. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego Okresu abonamentowego, wielkości Limitu transferu z i do sieci Internet oraz zasobów serwera ponad parametry określone w Specyfikacji technicznej usług, Operator wystawi Klientowi fakturę pro forma obejmującą dodatkowy Limit transferu w wielkości prognozowanej do końca Okresu abonamentowego lub odpowiadającą rzeczywistemu obciążeniu zasobów serwera przez Klienta. Klient ma możliwość weryfikacji obciążenia zasobów serwera w Panelu Klienta (po zalogowaniu do usługi którą wykupił) lub bezpośrednio w panelu WebAs.

7. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym, przelewem on - line lub poprzez obciążenia karty kredytowej w terminie wskazanym na fakturze VAT lub na fakturze pro-forma. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty, w sposób nie budzący wątpliwości. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych.

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 opłata abonamentowa uiszczana przez Klienta niebędącego Konsumentem jest niepodzielna co oznacza, że nie można wnieść Opłaty abonamentowej za okres krótszy niż długość wybranego Okresu abonamentowego.

9. Z zastrzeżeniem ust. 10 Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta lub złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z Usług hostingowych.

10. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi jedynie w następujących przypadkach:

a. dokonania wypowiedzenia Umowy przez Operatora,

b. złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,

c. dokonania wypowiedzenia Umowy przez Klienta będącego Konsumentem.

W wyżej wymienionych sytuacjach Opłata Abonamentowa podlega zwrotowi w części stosunkowej - z uwzględnieniem czasu świadczenia przez Operatora Usług hostingowych na rzecz Klienta.

 §7. Kolejny okres abonamentowy

1. W czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego Okresu abonamentowego lub po rozpoczęciu nowego Okresu abonamentowego (według wyboru Operatora) Operator wystawi Fakturę pro forma lub fakturę VAT obejmującą Opłatę abonamentową za kolejny Okres abonamentowy. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu wystawienia Faktury pro forma lub faktury VAT, z zastrzeżeniem § 17 ust. 6 - 9.

2. Opłata abonamentowa uiszczana jest zgodnie z zasadami określonymi w § 6.

3. Z zastrzeżeniem ustępu 4 i 5 niniejszego paragrafu brak wniesienia przez Klienta Opłaty na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie wskazanym na Fakturze pro forma lub na fakturze VAT, upoważnia Operatora do zawieszenia świadczenia Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej.

4. Brak wniesienia przez Klienta będącego Konsumentem Opłaty na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie wskazanym na Fakturze pro forma lub na fakturze VAT upoważnia Operatora do naliczania odsetek ustawowych oraz wezwania go do zapłaty należności w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

5. Jeżeli pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu określonego w ust. 4 Opłata nie zostanie uiszczona, Operator upoważniony jest do zawieszenia wykonywania usług hostingowych do czasu wniesienia Opłaty przez Klienta.

6. Z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego paragrafu brak wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie 21 dni od terminu wskazanego na Fakturze pro forma lub na fakturze VAT, upoważnia Operatora do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont. Z chwilą dokonania przez Operatora usunięcia konfiguracji, kont oraz danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim Umowa wygasa.

7. Jeżeli pomimo wezwania do zapłaty na zasadach i w terminie określonych w ustępie 4 niniejszego paragrafu Klient będący Konsumentem nie uiścił Opłaty na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie 14 dni od dnia upływu dodatkowego 7–dniowego terminu do uiszczenia Opłaty, Operator ma prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

8. W przypadku wystawienia przez Operatora Faktury pro forma, Operator wystawi fakturę VAT niezwłocznie po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej.

9. Wniesienie Opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmiany Cennika usług. Ewentualna zmiana Cennika usług po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej pozostaje bez wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Operatorowi do końca czasu trwania opłaconego Okresu abonamentowego.

§8. Prawo ograniczenia oraz wstrzymanie wykonywania Usług hostingowych

1. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych oraz prawo zablokowania możliwości korzystania z określonych baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej oraz http, bez wcześniejszego powiadomienia, w następujących przypadkach:

a. spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Operatora,

b. wystąpienia prawdopodobieństwa znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych dla pozostałych Klientów Operatora,

c. wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania Awarii przez Klienta.

2. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z

wszystkich lub niektórych Usług hostingowych bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa, że zakupione Usługi hostingowe są lub będą wykorzystywane dla:

a. publikowania lub udostępniania treści zakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne,

b. publikowania lub udostępniania treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe,

c. rozsyłania Spamu,

d. utrzymywania treści lub serwisów, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. od h) do j). Regulaminu.

3. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Operator obowiązany jest go zawiadomić o zamiarze oraz przyczynie przystąpienia do działań określonych w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 - 6.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Klient ma prawo odwołać się od decyzji Operatora przez wniesienie sprzeciwu do Operatora. Obowiązek przeprowadzenia dowodu potwierdzającego brak występowania przesłanek uzasadniających zablokowanie usługi lub usług spoczywa na Kliencie.

5. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 1 lub 2 spowodują wyrządzenie szkody Operatorowi, Operator wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym wobec Klienta.

6. W przypadku zablokowania przez Operatora dostępu do usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Operator może odblokować dostęp do usługi po otrzymaniu przesłanego pocztą elektroniczną na adres info@interserw.pl wniosku o odblokowanie usługi i stwierdzeniu zaprzestania naruszania przez Klienta Regulaminu.

7. Operator ma prawo ograniczenia dostępu do Usług hostingowych do Limitu transferu 500% średniego  dobowego transferu danych, jeżeli dobowy transfer danych przekroczy wartość 500% średniego dziennego transferu. Średni dzienny transfer danych obliczany jest jako iloraz limitu transferu określonego w Specyfikacji technicznej usług wraz z pakietami rozszerzającymi do ilości dni Okresu abonamentowego.

8. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wstrzymania świadczenia Usług hostingowych w czasie trwania Okresu próbnego, jeżeli wcześniej świadczone na rzecz Klienta Usługi hostingowe zostały zablokowane w związku z brakiem wniesienia Opłaty abonamentowej, naruszeniem postanowień Regulaminu lub Umowy albo jeżeli Usługi hostingowe są wykorzystywane przez Klienta w sposób przekraczający znamiona testów i prób.

§9. Zarządzanie Usługami hostingowymi

1. Operator udostępnia Klientowi narzędzia administracyjne służące do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi. W zależności od rodzaju zakupionego pakietu Usług hostingowych, Operator udostępnia Klientowi możliwość korzystania z narzędzi administracyjnych służących do:

a. zarządzania domenami i konfiguracji Usług hostingowych,

b. zarządzania subdomenami i konfiguracji Usług hostingowych,

c. zarządzania wszystkimi usługami pocztowymi w domenie internetowej,

d. zarządzania pojedynczym kontem pocztowym.

2. Dostęp do narzędzi administracyjnych jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po podaniu danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło). Klient zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych dostępowych w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie przez niepowołane osoby trzecie.

3. Klient może upoważnić osoby trzecie do korzystania z narzędzi administracyjnych.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się narzędziami administracyjnymi przez niepowołane osoby trzeciej, które nastąpi w wyniku braku zapewnienia przez Klienta ochrony danych dostępowych lub która nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

5. Postanowień ustępu 4 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami. W takim przypadku strony umowy ponoszą odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych regulujących tą odpowiedzialność.

§10. Wymagania techniczne

1. Korzystanie z większości narzędzi administracyjnych wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Microsoft Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla w wersji 3.0 lub wyższej, Opera w wersji 10.0 lub wyższej, Chrome w wersji 1.0 lub wyższej.

2. Korzystanie z niektórych narzędzi administracyjnych lub z niektórych funkcjonalności narzędzi administracyjnych może wymagać posiadania również innego oprogramowania niż wyspecyfikowane w pkt. 1. W takim wypadku Operator zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie Usług hostingowych specyfikacji oprogramowania wymaganego dla korzystania z określonych funkcjonalności lub narzędzi administracyjnych.

§11. Gwarancja jakości usług

1. Operator udziela Klientowi gwarancji jakości usług, której warunki zostały określone w Dokumencie SLA. 2. Gwarancja jakości usług trwa przez czas trwania Umowy.

§12. Zasady odpowiedzialności Operatora

1.Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku:

a. niezawinionego przez Operatora braku Dostępności usług hostingowych,

b. braku Dostępności usług hostingowych spowodowanych działaniem czynników i osób trzecich (awarie kabli, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,

c. nieprawidłowego korzystania z Usług hostingowych, (w szczególności Operator nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady - np. z powodu nieusuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez zachowanie Użytkownika tzw. mailbombingu),

d. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w Zamówieniu,

e. podania nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych lub Danych bilingowych albo w wyniku braku zaktualizowania tych danych,

f. naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Klienta,

 g. działania siły wyższej, kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi, pożaru itp.);

h. wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło) do narzędzi administracyjnych służących do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (udostępnienie danych dostępowych osobie trzeciej, brak należytego zabezpieczenia danych dostępowych, "złamanie" danych dostępowych itd.),

i. wykorzystania informacji, materiałów oraz oprogramowania pobranych z sieci Internet,

j. zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Operatora,

k. niedostarczenie wiadomości poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Operatora,

l. otrzymania lub wysłania przez Klienta lub Użytkownika wiadomości poczty elektronicznej zawierającej plik wirusa komputerowego,

m. ujawnienia treści wiadomości poczty elektronicznej, które nastąpi w wyniku ujawnienia przez Klienta lub Użytkownika danych dostępowych do konta poczty elektronicznej (tj. nazwy konta oraz hasła) lub, które nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi hostingowe były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Operator został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez Użytkowników), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności.

4. W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość Opłat abonamentowych wniesionych przez Klienta w Okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda.

5. Klient nie będący Konsumentem może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

6. Operator zastrzega sobie prawo do:

a. sporadycznych, krótkich przerw w pracy Sieci, powodujących brak Dostępności usług hostingowych, bez podania przyczyn,

b. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług hostingowych oraz odstąpienia od Umowy, w przypadku rażącego naruszenie przez Klienta lub Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu,

c. zablokowania lub usunięcia konta pocztowego, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Operatora, co może wprowadzić w błąd innych Klientów lub Użytkowników,

d. zablokowania na serwerach Operatora określonych adresów nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w przypadku:

 naruszenia lub możliwości naruszenia prawnie chronionych dóbr Klientów lub Użytkowników przez nadawców tych wiadomości (w szczególności w przypadku rozsyłania Spamu), narażenia systemu pocztowego Operatora na straty lub niestabilność,

 naruszenia Regulaminu lub Umowy.

7. Operator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Klientom i Użytkownikom w ramach Usług hostingowych rozwiązania techniczne były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości kont Klientów i Użytkowników przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła, a także przed zainfekowaniem zawartości tych kont wirusami komputerowymi.

8. Operator nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usługi "Powiadomienie poprzez SMS", z uwagi na uzależnienie możliwości świadczenia tej usługi od uwarunkowań technicznych stosowanych przez operatorów sieci komórkowych.

9. Operator zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych Przerwach technicznych na stronach serwisu internetowego Operatora.

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania Usługami hostingowymi Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

11. Postanowienia ograniczające odpowiedzialność Operatora wobec Klienta zawarte w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania w stosunku do Klientów będących Konsumentami. Odpowiedzialność Operatora wobec Klientów będących Konsumentami kształtuje się na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych regulujących tą odpowiedzialność.

§13. Poczta elektroniczna - ochrona antywirusowa oraz filtr niechcianych wiadomości

Wiadomości poczty elektronicznej przesyłane do lub z serwerów za pośrednictwem których Operator świadczy Usługi hostingowe są skanowane skanerem antywirusowym.

Operator informuje, że nie istnieją systemy antywirusowe, które posiadają 100% skuteczność w wykrywaniu wirusów komputerowych. Dlatego też Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które zostaną wywołane działaniem wirusa. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami odpowiedzialność Operatora kształtuje się na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych regulujących tą odpowiedzialność.

3. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych Operator zaleca używanie na bieżąco uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na komputerze lokalnym, za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi poczty elektronicznej.

4. W ramach udostępnianych przez Operatora narzędzi administracyjnych Klient ma możliwość uruchomienia filtru niechcianych wiadomości (Spam), w odniesieniu do każdego z kont poczty elektronicznej. Operator nie gwarantuje jednak pełnej skuteczności oprogramowania obsługującego filtr niechcianych wiadomości.

§14. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@interserw.pl. Klient przesyła reklamację na adres Operatora: ul. Krajewskiego 22, 20- 738 Lublin.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 oznaczenie Klienta umożliwiające jego identyfikację w tym Dane kontaktowe Klienta,  określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia,

 datę i podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.

3. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§15. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. W przypadku, gdy drugą stroną Umowy jest Konsument, Operator może wypowiedzieć Umowę jedynie ze wskazaniem ważnych przyczyn wypowiedzenia.

2. Okres wypowiedzenia Umowy na Okres Próbny wynosi 3 dni i liczony jest od dnia złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu.

3. Wypowiedzenie Umowy zawsze wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, bez względu na formę, w jakiej Umowa została zawarta.

4. Z zastrzeżeniem ustępu 5 Klient będący Konsumentem ma prawo rozwiązania Umowy przez złożenie oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) (dalej: u.o.n.p.k.). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim stanowi załącznik do Regulaminu.

5. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w wypadkach:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta będącego Konsumentem, przed upływem terminu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu,

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta będącego Konsumentem w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f. dostarczania prasy,

g. usług w zakresie gier hazardowych.

6. Umowa wygasa:

a. w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 Regulaminu,

b. z chwilą zakończenia czasu trwania Okresu próbnego, jeżeli w czasie jego trwania nie została wniesiona Opłata abonamentowa.

7. Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usług hostingowych w przypadku:

a. rażącego naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień Regulaminu lub Umowy,

b. naruszenia przez Klienta lub Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub zasad Netykiety,

c. korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Usług hostingowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

d. wykorzystywania przez Klienta lub Użytkownika Usług hostingowych w celu wyrządzenia szkody Operatorowi albo innym Klientom lub Użytkownikom.

e. podjęcia przez Klienta lub Użytkownika działań, które będą skutkowały niewykonaniem któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 5 ust. 2 w pkt. od h) do l) Regulaminu. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Operator informuje go pisemnie o zamiarze przystąpienia do działań określonych w niniejszym ustępie wraz ze wskazaniem dokonanych naruszeń określonych w pkt a – e, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 3 dni, do ich zaprzestania. Jeżeli pomimo wyznaczenia terminu Klient będący Konsumentem nie zaniecha dokonania naruszeń określonych w pkt a – e, Operator ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia usług hostingowych.

8. Opłata abonamentowa za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego zostanie potrącona z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość Opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego, przez który Usługi hostingowe byłyby świadczone na rzecz Klienta, gdyby wykonywał on zobowiązania podjęte w Umowie w sposób właściwy. Postanowienia zawarte w niniejszym ustępie nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

§16. Postanowienia końcowe

1. W przypadku jeżeli Umowa jest zawierana w formie pisemnej, postanowienia zawarte w Umowie, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, zastępują niezgodne z Umową postanowienia Regulaminu.

2. Językiem właściwym dla umów zawieranych z Operatorem jest język polski.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Regulamin, Dokument SLA, Specyfikacja techniczna usług oraz Cennik usług są dostępne na stronie internetowej Operatora.

5. Treść Regulaminu może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.

6. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, Dokumencie SLA, Specyfikacji technicznej usług oraz w Cenniku usług. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Operator zobowiązany jest poinformować Klienta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Operator poinformuje Klienta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu - w zależności od wyboru Operatora. Postanowienia nowego Regulaminu, Dokumentu SLA, Specyfikacji technicznej usług oraz Cennika usług wiążą druga Stronę, jeżeli nie wypowie ona Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

7. Nieistotne zmiany Regulaminu, Dokumentu SLA, Specyfikacji technicznej usług oraz Cennika Usług,

które pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie są zmianami w rozumieniu niniejszego ustępu. Nieistotne zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią także podstawy do wypowiedzenia Umowy przez Klienta.

8. Postanowienia zawarte w ust. 7 nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

9. Jeżeli konieczność dokonania zmian w Regulaminie, Dokumencie SLA, Specyfikacji technicznej usług lub w Cenniku usług

a. wynika z konieczności dostosowania treści wyżej wymienionych dokumentów do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

b. jest związana z koniecznością niezwłocznego zapobieżenia stratom lub szkodom, które mogą

ponieść: Operator, Klienci lub Użytkownicy w przypadku braku dokonania natychmiastowej zmiany treści Regulaminu, Dokumentu SLA, Specyfikacji technicznej usług lub Cennika usług, Operator jest zwolniony z obowiązku zachowania terminu dla zawiadomienia Klientów, o którym mowa w § 16 ust. 6 Regulaminu.

Postanowienia zawarte w niniejszym ustępie nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.