Regulaminy

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domen internetowych przez Interserw Systemy Informatyczne

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem Zobowiązującym się do przeprowadzania w imieniu ABONENTA procedury rejestracji domeny jest USŁUGODAWCA Interserw Systemy Informatyczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Krajewskiego 22, na którego zlecenie działa rejestrator – firma DINFO, który jest partnerem rejestrującym domeny internetowe na podstawie umowy zawartej z NASK.

2. ABONENT to podmiot na rzecz, którego ma być przeprowadzona procedura rejestracji domeny.

3. Firma Interserw Systemy Informatyczne zwana dalej Usługodawcą zobowiązuje się do przeprowadzenia w imieniu Abonenta procesu rejestracji domeny internetowej tj. rezerwacji i rejestracji nazwy domeny, lub zmiany danych abonenta, oraz zmiany delegacji domeny, lub przeprowadzenia transferu domeny, jak również do obsługi zarejestrowanych domen, na podstawie umowy zawartej z Rejestratorem.

4. Rejestracja domeny internetowej zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony przez Wnioskodawcę wniosek w formie elektronicznej lub pisemnej oraz po otrzymaniu dokonanej przez Wnioskodawcę opłaty wg cennika usług, o którym mowa w dalszej części regulaminu.

5.Złożenie przez Abonenta wniosku o rejestrację domeny internetowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a Usługodawcą, co jest jednoznaczne ze spełnieniem poniższych ogólnych warunków:

ABONENT

a. zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych tzn.

– nazwisko i imię Abonenta lub nazwa firmy

– adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby firmy

– numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych

– numer NIP

– e-mail

– numer telefonu umożliwiający kontakt z abonentem

– adres korespondencyjny

b. w przypadku prowadzenia działalności gospodarzczej wymagane są dodatkowo dane

– numer identyfikacyjny REGON

– adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej

c. wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Usługodawcę w związku z rejestracją domeny internetowej.

d. w razie zaistnienia zmiany danych osobowych Abonent jest zobowiązany dokonać ich aktualizacji

e. Abonent zobowiązuje się także do zgodnego z prawem i aktualnym regulaminem korzystania z usług, przysługujących mu praw, i wywiązywania się z powstałych zobowiazań.

USŁUGODAWCA

a. zobowiązuje się do przeprowadzenia w imieniu Abonenta rejestracji domeny internetowej na podstawie danych zawartych we wniosku o rejestrację

b. zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych.

c. Usługodawca ma prawo do odmowy rejestracji domeny lub przerwania procedury w przypadku, gdy:

– Abonent podał nieprawidłowe dane osobowe,

– nie dokonał terminowo wymaganej opłaty za świadczone usługi,

– nie wypełnił prawidłowo wniosku o rejestrację domeny (patrz zasady rejestracji domen internetowych w dalszej części regulaminu),

– nazwa domeny (domena) jest już zarejestrowana.

Za wszelkie straty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu rejestracji domen internetowych przez Abonenta ponosi sam Abonent.

REJESTRACJA DOMEN INTERNETOWYCH

1. Prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację domeny internetowej zawierający:

– nazwę domeny

– dane personalne Wnioskodawcy

– nazwy serwerów dns

należy przesłać drogą elektroniczną pocztą e-mail lub przez formularz znajdujący się na stronie www.interserw.pl .

2. Dodatkowo Abonent ma obwiązek wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem usług . Potwierdzenie dokonanej opłaty (dowód wpłaty) należy przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą na podane wcześniej adresy i numery.

3. Dowód wpłaty należy dostarczyć w terminie do 5 dni od daty przesłania wniosku w formie elektronicznej.

4. Po otrzymaniu ww dokumentów Usługodawca zobowiązuje się do kontynuacji rejestracji domeny internetowej.

W razie potrzeby kontaktu z Abonentem zostaną wykorzystane informacje o numerach telefonów, adresy poczty elektronicznej, lub adresy do korespondencji przedstawione we wniosku przez Abonenta.

5. Abonent ma prawo do:

– zmiany nazwy domeny co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i ponownego zarejestrowania z nową nazwą,

– zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw),

– usunięcia swoich danych co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny, i jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Abonentem.

– zmiany abonenta domeny, co oznacza przekazanie osobie trzeciej praw i obowiązków związanych z rejestracją i utrzymaniem domeny,

– transferu domeny do innego rejestratora,

W przypadku podania nieprawdziwych danych żądane zmiany nie zostaną przeprowadzone.

Termin realizacji powyższych zmian w przypadku postępowania zgodne z procedurą nie powinien być dłuższy niż 72.

ODMOWA REJESTRACJI DOMENY INTERNETOWEJ

1. USŁUGODAWCA ma prawo do wstrzymania lub rezygnacji z procedury rejestracji domeny w następujących okolicznościach:

a. wniosek zawiera nieprawdziwe dane Abonenta (w celu ich potwierdzenia Usługodawca zastrzega sobie prawo do prośby o przedłożenie przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub innych dotyczących np.prowadzonej działalności)

b. opłata za rejestrację domeny nie wpłynęła w terminie.

2. Do poprawienia wszystkich błędów i nieprawidłowości powstałych podczas wypełniania wniosku o rejestrację domeny internetowej, zobowiązuje się abonent.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta nieprawidłowych danych we wniosku rejstracyjnym, jak również za powstałe w związku z tym negatywne skutki.

4. O wszelkich zmianach dotyczących danych Abonenta zawartych we wniosku rejestracyjnym jest on zobowiązany do poinformowania o tym Usługodawcy.

5. W razie niepoinformowania o zaistniałych zmianach, wszelkie konsekwencje ponosi Abonent.

OPŁATY

1. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wykonanie określonych usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych na podstawie faktur proforma w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania. Faktury proforma wysyłane są pocztą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail.

2. Wysokość opłat została określona w cenniku usług Usługodawcy.

3. Jednorazowa opłata obejmuje 12. miesięczny okres utrzymywania domeny internetowej.

4. Opłatę za kolejny okres utrzymania domeny internetowej należy dokonać po otrzymaniu faktury proforma w terminie do 5 dni.

5. Opłata powinna zostać uiszczona na wskazany przez USŁUGODAWCĘ numer rachunku bankowego.

6. Dowód wpłaty Abonent zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną na adres info@interserw.pl lub pocztą na adres Usługodawcy (Interserw Systemy Informatyczne, ul. Krajewskiego 22, 20-738 Lublin)

7. Datą decydującą jest data doręczenia korespondencji oraz wpływu środków na konto.

8. Niepełna lub spóźniona opłata może spowodaować następstwo w postaci odmowy rejestracji domeny.

9. Nie wniesienie opłaty w terminie jest jednoznaczne z wyrażenim zgody Abonenta na niezarejestrowanie domeny lub usunięcie istniejącej z bazy NASK.

10. W razie odmowy rejestracji domeny przez NASK wniesiona opłata przez Abonenta zostanie mu zwrócona.

11. Wyrejestrowanie istniejącej domeny na wniosek Abonenta nie powoduje zwrotu dokonanej opłaty.

12. Po upływie terminu płatności za odnowienie domeny ze strefy .pl domena przechodzi w stan blokowania. Przedłużenie domeny znajdującej się w stanie wiąże się z dodatkową opłatą płatną wg cennika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. Zarówno Abonenta jak i Usługodawcę obowiązuje również regulamin NASK dostępny na stronach www.dns.pl

3. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco i dostępne pod adresem www.interserw.pl

4. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie dla Usługodawcy (Lublin)

5. Zobowiązuje się zainteresowane strony do przeczytania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Regulamin promocji “Kod rabatowy”

  1. Organizatorem promocji jest Interserw Systemy Informatyczne, z siedzibą w Lublinie przy ul. Krajewskiego 22, NIP 7121157520.
  2. Promocja polega na udostępnieniu Klientom poprzez reklamę, media społecznościowe itp. kodu rabatowego umożliwiającego zamówienie usługi z rabatem o wysokości wymienionej w reklamie.
  3. Wraz z kodem rabatowym publikowany jest termin jego ważności – kod jest ważny nie krócej niż w terminie ważności.
  4. Klienta zamawiającego usługę z wykorzystaniem kodu rabatowego obowiązuje Regulamin usług – odpowieni do wybranej usługi, w tym prawo do testowania usług zgodnie z Regulaminem.
  5. Kod rabatowy obowiązuje wyłącznie na usługę wymienioną w ogłoszeniu o promocji.
  6. Kod rabatowy należy wpisać dokładnie przepisując jego treść w odpowiednie pole w trakcie składania zamówienia. Niewpisanie kodu w trakcie zamówienia uniemożliwia skorzystanie z rabatu.
  7. Klientowi nie przysługuje wymiana kodu na odpowiadającą mu wartość pieniężną i jest realizowany wyłącznie jako rabat na określoną usługę.
  8. W przypadku usług abonamentowych rabat jest przyznawany na pierwszy okres abonamentowy. Opłata za kolejne okresy jest zgodna z cennikiem standardowym.